Biz Barada

elyeterli.com

            Elýeterli - Online Internet Söwda Merkezi Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde söwda we telekeçilik pudagyny has hem ösdürip halkymyza ýokary hilli hyzmatlary berip, olaryň islän harytlaryny gysga wagtyň özinde aňsatlyk bilen tapmaga we bahalaryny seljerip satyn almaklaryny ýeňilleşdirmek üçin niýetlelendir. 


            Telekeçiler - Elýeterli - Online Internet Söwda Merkezinde özlerine şahsy dükanlaryny açyp satýan harytlaryny internet arkaly hem satyp has köp müşderilere hyzmat berip bilerler. Eýsem diňe bir harytlary satmak däl, bazar bahalaryny hem aňsatlyk bilen seljerip bilerler. Bu bolsa telekeçilerimize haýsy ugurlarda söwdanyň pes ýada ýokarydygy seljerip dogry netijeler çykarmaklaryna we geljekde maýa goýulmaly ugurlary tapmaklaryna ýardam berer.


            Müşderiler - Elýeterli - Online Internet Söwda Merkeziniň kömegi bilen satyn almak isleýän harytlarynyň bahalaryny aňsatlyk bilen seljerip iň arzan we ýokary hilli harydy tapyp satyn alyp bilerler. 


            Satyş Ortaklar - Elýeterli - Online Internet Söwda Merkezinde bar bolan harytlary müşderilere tanadar we dükanlaryň harytlaryny satmaklaryna uly goşantlaryny goşarlar.


            Elýeterli Internet Söwda Merkezi diňe bir söwda-satyk işleri däl, eýsem ähli ugurlar boýunça mahabatlary, bildirişleriň hem giňden ýaýbaňlanýan merkezidir. Bu ýerde hyzmat mahabatlary, bildirişleri, işgär mahabatlary, iş mahabatlary hem ulanyjylaryna hödürlenýär.