Haryt nädip satmaly?

Haryt nädip satmaly? Bildiriş nädip bermeli?


Elyeterli - Internet Söwda Merkezinde harytlaryny internetde satmak isleýän müşderilerimiz özleriniň dükanlaryny açyp harytlaryny internetde satyp bilerler. 

Bu aşakdaky suratlaryň kömegi bilen harydyňyzy aňsatlyk bilen satyp, bildirişleriňizi aňsatlyk bilen berip bilersiňiz.

Dükanyňyzy açan bolsaňyz aşakdaky görüşiňiz ýaly içeri girip dükanym bölümine gelýärsiňiz we suratlarda görnüşi ýaly işiňizi dowam etdirip bilersiňiz.Ähli maglumatlary dolduryp, harydyňyz üçin suratlary ýükläp bolanňyzdan soňra ÝATDA SAKLA diýen düwma basyň we harydyňyz ýüklener.

Söwdaňyz ugryna bolsyn mähriban adamlar!!!